Volg ons op sociale media

Huishoudelijk reglement ICTWaarborg

Algemeen

Daar waar in uitingen van ICTWaarborg over 'lid' wordt gesproken, wordt het deelnemende bedrijf bedoeld dat zich bij ICTWaarborg heeft aangesloten.

Aanvragen van deelname

Artikel 1

 1. De aanvraag voor deelname wordt bij het stichtingsbureau ingediend door middel van een aanmeldingsformulier op de website van ICTWaarborg.
 2. Het aanmeldingsformulier is ingevuld door degene die bevoegd is de onderneming te vertegenwoordigen. Is dit niet het geval, dan is de aanvrager persoonlijk aansprakelijk voor de financiële gevolgen van een geaccepteerde aanvraag.
 3. Het aanmeldingsformulier gaat bij voorkeur vergezeld van een uittreksel uit het handelsregister, niet ouder dan drie maanden voor de datum van indiening van het aanmeldingsformulier, waaruit blijkt dat de betrokken onderneming een bedrijf uitoefent in de ICT-branche. Deze gegevens kunnen ook door ICTWaarborg bij het handelsregister worden opgevraagd.
 4. Een aanvrager is verplicht het bestuur alle informatie te verschaffen die noodzakelijk is voor de beoordeling of aan de toelatingsvoorwaarden wordt voldaan.
 5. Zodra de aanmelding door ICTWaarborg is ontvangen, krijgt de aanvrager hiervan per e-mail een schriftelijke bevestiging. Deze bevat een weergave van hetgeen door de aanvrager is ingevuld op het aanmeldformulier, evenals de op het aanmeldformulier vermelde voorwaarden voor het deelnemerschap en de mededeling contact op te nemen als er naar aanleiding van de bevestiging nog vragen zijn.
 6. ICTWaarborg heeft het recht om, zonder opgave van redenen, aanvragen te weigeren of ongedaan te maken. 

Voorwaarden

Artikel 2
Voor de aanvrager gelden de volgende voorwaarden:

 1. De aanvrager voldoet aan alle vereisten die van overheidswege of vanwege het bestuur van ICTWaarborg aan de uitoefening van het bedrijf worden gesteld.
 2. De aanvrager oefent geen detailhandel uit in strijd met een van toepassing zijnde bestemmingsplan.
 3. De aanvrager pleegt geen oneerlijke concurrentie.
 4. De aanvrager wordt ingeschreven als niet-gecertificeerde deelnemer. Zolang niet is voldaan aan de certificeringseisen van ICTWaarborg gelden niet de ICTWaarborg-zekerheden die met betrekking tot gecertificeerde deelnemers wel worden geboden.
 5. Een eerdere deelname van de aanvrager van de ICTWaarborg is niet beëindigd door een royement of faillissement binnen een periode van drie jaar voorafgaande aan het indienen van de aanvraag, dan wel een eigenaar, bedrijfsleider en/of beheerder van de aanvrager is niet betrokken geweest bij een andere onderneming, waarvan de deelname is beëindigd door royement of faillissement binnen een periode van drie jaar voorafgaand aan het indienen van de aanvraag.
 6. In bijzondere gevallen kan het bestuur van één of meer voorwaarden, genoemd onder 1 tot en met 5 van dit artikel, ontheffing verlenen indien het voldoen hieraan in redelijkheid niet kan worden gevergd. Aan de ontheffing kunnen beperkingen, voorwaarden en voorschriften worden verbonden.
 7. De deelname loopt per kalenderjaar en wordt automatisch verlengd. Aansluiting bij ICTWaarborg duurt tenminste 1 jaar en start in de maand waarin men deelnemer wordt. Bijdragen voor deelname worden jaarlijks gefactureerd, steeds 1 maand voor het verstrijken van het lopende kalenderjaar, tenzij de deelnemer  aangeeft per maand te willen betalen. In dit laatste geval rekent ICTWaarborg een toeslag van € 1,50 per maand. Opzeggen van de deelname dient per aangetekend schrijvenuiterlijk drie maanden voor het einde van het kalenderjaar te geschieden.
  De deelnemer ontvangt uiterlijk 14 dagen na zijn opzegging per brief of e-mail een bevestiging van ICTWaarborg. Blijft deze uit, dan doet de deelnemer er goed aan contact met ICTWaarborg op te nemen, zodat naderhand eventuele misverstanden over de opzegging kunnen worden voorkomen.

Ondernemingsprofiel en certificering

Artikel 3

 1. Bij de aanvang van het deelnemerschap geeft de onderneming aan in welke vakgroep(en)/branche(s) van de stichting indeling moet plaatsvinden.
 2. Blijft een deelnemer met de keuze in gebreke dan deelt het bestuur de deelnemer in een vakgroep/branche in.
 3. Indien gedurende het deelnemerschap de onderneming verandert in die zin dat de deelnemer dient te gaan behoren tot een andere vakgroep/branche, dan zal de deelnemer dit onverwijld doorgeven aan het stichtingsbureau, waarna aanpassing zal plaatsvinden. 
 4. Deelnemers die zaken doen met consumenten kunnen zich door middel van het doorlopen van de certificeringsprocedure laten certificeren. De certificering is een jaar geldig.
  Certificering is niet verplicht. De deelnemer heeft zelf de keuze zich al dan niet te (her)certificeren. Eenmaal gecertificeerd, kan door ICTWaarborg steekproefsgewijs een nieuwe certificering worden uitgevoerd. Wanneer daarbij naar voren komt dat bepaalde zaken moeten worden aangepast, dan brengt ICTWaarborg de deelnemer hiervan op de hoogte, waarna dit twee weken de tijd heeft de aanpassingen door te voeren. Gebeurt dit niet op tijd, dan vervalt de certificering totdat de aanpassingen wel zijn uitgevoerd.

Verklaring

Artikel 4

Met de indiening van zijn aanvraag voor het deelnemerschap verklaart de aanvrager het doel van de stichting te onderschrijven, te blijven voldoen aan de voorwaarden als omschreven in dit huishoudelijk reglement en verklaart de aanvrager al hetgeen statuten, reglementen en besluiten bepalen fair te zullen naleven.

Bijdragen en omslagen

Artikel 5

 1. Aangesloten bedrijven zijn verplicht tot het betalen van een bijdrage. Er wordt één bijdrage berekend per (neven)vestigingsadres. Jaarlijks wordt door het bestuur de bijdrage vastgesteld. Daarnaast is er sprake van een entreebedrag.
 2. De bijdrage, eventuele omslagen en opslagen op de jaarlijkse bijdrage, alsmede alle andere vorderingen van de stichting op de deelnemer dienen binnen dertig dagen na factuurdatum betaald te worden.
 3. Indien een aangesloten bedrijf niet tijdig aan zijn verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen voldoet, wordt het geacht in gebreke te zijn gebleven en wordt het geschorst als deelnemer. Een schorsing schort de betaalverplichting(en) niet op.
 4. ICTWaarborg is gerechtigd betalingen van de deelnemer te verrekenen met nog openstaande schulden.
 5. Bij niet tijdige betaling kunnen zowel in als buiten rechte incassokosten ten bedrage van 15 % van de hoofdsom met een minimum van € 35,--, alsmede de wettelijke rente, alsmede de contractuele rente van 1% per maand, in rekening worden gebracht.
 6. Wanneer de schorsing van een deelnemer weer wordt opgeheven, wordt hiervoor € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.
 7. Indien de deelname op grond van wanbetaling van de jaarlijkse bijdrage of andere kosten is opgezegd, kan een voormalige deelnemer niet opnieuw worden toegelaten dan na betaling van het door hem verschuldigde.

Logo

Artikel 6

 1. De deelnemer die op grond van een overeenkomst met ICTWaarborg toestemming heeft voor het gebruik van het ICTWaarborg-logo is verplicht dit logo op een prominente wijze op zijn website te plaatsen en te voorzien van een link naar de eigen profielpagina op de website van ICTWaarborg.
 2. Het ICTWaarborg-logo mag naast de website ook op documentatie of andere (reclame-)uitingen worden geplaatst zolang het logo op geen enkele wijze wordt gewijzigd en verband houdt met de aangesloten deelnemer.

Overige verplichtingen

Artikel 7

 1. Aangesloten bedrijven zijn verplicht binnen veertien dagen schriftelijk kennis te geven aan het stichtingsbureau van:
  1. elke wijziging in rechtsvorm van hun onderneming, van de hoofdvestiging, van een filiaal en van elke adresverandering van de hoofdvestiging of een filiaal;
  2. een wijziging van zeggenschap in een onderneming van de deelnemer, doordat de onderneming of een deel daarvan en/of aandelen of een deel daarvan in de rechtspersoon waarin de onderneming is gevestigd in andere handen overgaat;
  3. elke andere wijziging in gegevens die relevant is voor de deelname en/of financiële bijdrage.
 2. De aangesloten bedrijven zijn voorts verplicht het stichtingsbureau alle andere informatie te verschaffen die noodzakelijk is bij de beoordeling van het blijven voldoen aan de vereisten voor de deelname.
 3. Aangesloten bedrijven zijn voorts eveneens verplicht om, zodra zij als deelnemer worden geschorst of hun deelnemerschap om welke reden dan ook eindigt, alle uiterlijke kenmerken van het  deelnemerschap te verwijderen. Dit houdt in ieder geval in: het staken van het gebruik van de Algemene Voorwaarden van ICTWaarborg, het verwijderen van verwijzingen naar deze voorwaarden op briefpapier, offertes en orderbevestigingen, prijskaartjes en dergelijke, en het verwijderen van logo's van ICTWaarborg en dergelijke. Tevens zijn de deelnemers verplicht mededelingen, schriftelijk of mondeling, die klanten de indruk geven dat de ondernemer deelnemer is van de stichting achterwege te laten.

Acties

Artikel 8

 1. Indien de deelnemer onwillig is of niet handelt volgens de wet, dit huishoudelijk reglement of de gedragscode van ICTWaarborg, kan ICTWaarborg de deelnemer schorsen, het deelnemerschap beëindigen en/of het recht tot het gebruik van het logo per e-mail ontzeggen. De (ex-)deelnemer is vervolgens verplicht het logo binnen 48 uur van de website te verwijderen. Tevens is de (ex-)deelnemer verplicht mededelingen, schriftelijk of mondeling, die klanten de indruk geven dat de ondernemer deelnemer is van de stichting achterwege te laten. De ondernemer dient het ongeoorloofde gebruik op sommatie van de stichting te staken en dit schriftelijk aan haar te bevestigen. Voldoet de ondernemer niet onmiddellijk aan deze sommatie, dan verbeurt hij een direct opeisbare boete van € 10.000,-- per overtreding en € 1.000,-- per dag dat de overtreding voortduurt, totdat de (ex-)deelnemer aantoont dat het gebruik is gestaakt. ICTWaarborg kan juridische maatregelen nemen om de verwijdering van het logo af te dwingen. ICTWaarborg kan bovendien bij misbruik van het logo, misbruik van de handelsnaam of andere onrechtmatige actie in rechte onder meer schadevergoeding vorderen.
 2. ICTWaarborg heeft de mogelijkheid om bij niet naleving van dit huishoudelijk reglement, de gedragscode van ICTWaarborg of de wet op de website (en in andere publicaties) hiervan melding te maken. 

Bezwaar en beroep

Artikel 9

 1. Een aanvrager kan tegen het besluit tot weigering van de toelating tot deelname binnen dertig dagen na dagtekening van het besluit schriftelijk en met redenen omkleed bezwaar aantekenen bij het bestuur.
 2. Een deelnemer die is geschorst, een tijdelijke ontzegging van het gebruik van het logo heeft ontvangen of waarvan de deelname namens de stichting is opgezegd, kan daartegen binnen dertig dagen na dagtekening van het besluit schriftelijk en met redenen omkleed bezwaar aantekenen bij het bestuur.

Slotbepalingen

Artikel 10

 1. Voorstellen tot aanvulling of wijziging van het huishoudelijk reglement kunnen slechts worden gedaan door het bestuur.
 2. Besluiten tot aanvulling of wijziging van het huishoudelijk reglement en vaststelling daarvan kunnen slechts door het bestuur worden genomen met twee derde van het aantal geldig uitgebrachte stemmen.
 3. Een vaststelling als bedoeld in het tweede lid van dit artikel wordt aan de deelnemers bekendgemaakt. Door de bekendmaking treedt de aanvulling of wijziging op het huishoudelijk reglement in werking en wel op de dag van publicatie.

 Download hier het huishoudelijk reglement van ICTWaarborg als PDF

Onze evenementen

Als speler in de ICT-branche wilt u natuurlijk ook een rol spelen en in contact komen met andere belangrijke bedrijven in de sector. Daarom organiseert ICTWaarborg regelmatig leuke en leerzame events.

Post- en vestigingsadres

Tasveld 1A
3417 XS Montfoort

Telefoon en e-mail

088 - 77 300 73